Pravila Husse foto natečaja ter privolitev in pogoji obdelave osebnih podatkov za potrebe foto natečaja

 

1. člen

(Husse foto natečaj)

Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) skupaj s pogoji obdelave osebnih podatkov, ki  so objavljeni na strani https://slovenia.husse.com/husse-pogoji-poslovanja, urejajo potek Husse foto natečaja, ki ga prireja Dašis d.o.o., Gorenjesavska cest 13b, 4000 Kranj, matična št.: 3549682000, ID za DDV: SI64975282 (v nadaljevanju: prireditelj).

 

2. člen

(pogoji sodelovanja)

 

 1. V tem foto natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: sodelujoči).
 2. V tem foto natečaju ne more sodelovati kdor je nepopolno poslovno sposoben ali kdor je zaposlen ali zastopnik ali družbenik prireditelja ali na drug način pooblaščena oseba prireditelja ali kako drugače sodeluje pri pripravi ali izvedbi foto natečaja ali je ožji družinski član, katere od oseb, na opisan način povezanih s prirediteljem.
 3. Sodelujoči mora izpolnjevati pogoje iz tega člena vse obdobje od trenutka javne objave napovedi foto natečaja do njegovega zaključka.

 

3. člen

(način sodelovanja in trajanje foto natečaja)

 

 1. Sodelujoči, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, mora za sodelovanje v foto natečaju v času trajanja foto natečaja od 29.1. – 12.2.2021 na Husse Facebook strani pod objavo Husse foto natečaja v komentar pripeti sliko svojega psa ali/in mačke z enim od izdelkov Husse.
 2. Z izvršitvijo ravnanj iz prve točke prejšnjega odstavka sodelujoči podaja soglasje k tem pravilom in seznanjenost z njihovo vsebino. Sodelujoči lahko v foto natečaju sodeluje samo enkrat.
 3. Sodelujoči v tem Husse foto natečaju dovoljuje, da se fotografija, ki jo je delil v objavi foto natečaja na Husse Facebook računu objavi tudi na spletni strani www.husse.si pod kategorijo »Zadovoljne stranke«. Sodelujoči lahko zahtevo po izbrisu slike s spletne strani kadarkoli posreduje prireditelju na elektronski naslov prodaja@husse.si.

 

4. člen

(prejem nagrade)

 

 1. Prireditelj foto natečaja bo izbral nagrajenca v poslovnih prostorih prireditelja pod nadzorom tričlanske komisije iz 5. člena teh pravil. Prireditelj nagrajenca objavi v komentarju pod objavo o foto natečaju na Husse Facebook strani.
 2. Nagrajenec prejme nagrado v vrednosti 40 EUR z DDV v obliki Husse izdelkov po lastni izbiri. Nagrajenec lahko izbira med izdelki, ki so v redni prodaji na spletni strani www.husse.si. Nagrajenec se mora za prevzem nagrade sam javiti prireditelju. Nagrajenec ima 30 dni časa, da nagrado tudi prevzame. Nagrada se pošlje po pošti.
 3. Prireditelj ne omogoča drugega načina prejema nagrade in nagrade ni mogoče izplačati na drug način (ne v gotovini, ne na transakcijski račun). Prevzema nagrade tudi ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Nagrada ni prenosljiva.
 4. Nagrada iz prvega odstavka tega člena skladno s predpisi o dohodnini glede na svojo višino ni obdavčena.

 

5. člen

(nadzor in komisija)

 

 1. Prireditelj bo do začetka tega foto natečaja imenoval tričlansko komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki bo nadzirala potek foto natečaja in spoštovanje teh pravil ter ukrepala v primeru suma kršitev.
 2. Odločitve komisije so dokončne.

 

6. člen

(odstop od foto natečaja)

 

 1. Sodelujoči lahko odstopi v katerikoli fazi foto natečaja, tako da izbriše svojo sliko pod objavo o foto natečaju ali svojo zahtevo po odstopu posreduje prireditelju na elektronski naslov (prodaja@husse.si).

 

8. člen

(omejitev odgovornosti prireditelja)

 

 1. Sodelujoči sodelujejo v foto natečaju na lastno odgovornost.
 2. Facebook nagradne igre ne sponzorira, je ne podpira ali upravlja, temveč je le njen gostitelj.
 3. Prireditelj ne odgovarja za izvedbo foto natečaja, podelitev nagrad in škodo:
 • če izvajanje foto natečaja prepovejo ali preprečijo državni organi ali nosilci javnih pooblastil,
 • če izvedbo foto natečaja preprečijo ponudniki storitev socialnega omrežja (Facebook), ali informacijske tehnologije, ki zagotavljajo tehnološke pogoje za izvedbo tega foto natečaja,
 • v drugih primerih višje sile, ki onemogočijo izvedbo te foto natečaja.
 1. Prireditelj bo o nastopu okoliščin iz prejšnjega odstavka obvestil sodelujoče v foto natečaju preko Husse Facebook računa.

 

9. člen

(bistveno spremenjene okoliščine)

 

Če pride do bistveno spremenjenih okoliščin, zaradi katerih ni mogoče podeliti nagrade, prireditelj nagrado iz tega člena lahko nadomesti z drugo, enakovredno nagrado.

Sodelujoči v foto natečaju v primeru bistveno spremenjenih okoliščin po tem členu ne more zahtevati podelitve prvotno določene nagrade ali kakršnekoli odškodnine.

Če pride do drugih bistveno spremenjenih okoliščin tehnične ali komercialne narave, ki niso zajete že s prvim odstavkom tega člena, bo prireditelj ta pravila pravično in pravočasno spremenil in o tem obvestil vse sodelujoče prek Husse Facebook računa ter po objavi spremenjenih pravil izvedel ali dokončal nagradno igro v skladu s spremenjenimi pravili.

 

 

10. člen

(reševanje sporov)

 

 1. V primeru morebitnih sporov na podlagi teh pravil je pristojno sodišče v Kranju po pravu Republike Slovenije.

 

11. člen

(objava pravil)

 

Ta pravila se objavijo na spletni strani prireditelja.

 

Kranj, dne 28. 1. 2021

Scroll